Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

 • predávajúci - prevádzkovateľ PASSIVE PC, Italika, s.r.o.
 • kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • tovar - produkty alebo služby v ponuke na stránke passivepc.sk
 • objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru na stránke www.passivepc.sk, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho nákupná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

4. Možnosť odstúpenia od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

Spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. počítač poskladaný "na mieru" podľa individuálnych požiadaviek)
 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

Ako odstúpiť od zmluvy:

 1. Prihláste sa na stránke www.passivepc.sk do svojho účtu a v záložke "Zákazník - objednávky" kliknite pri zvolenej objednávke na tlačidlo "Reklamovať / vrátiť výrobok". Zvoľte dôvod vrátenia tovaru a do komentára napíšte spôsob vrátenia peňazí.

 2. Nepoužitý a nepoškodený tovar nám pošlete poštou dobre zabalený v pôvodnom balení. Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe.

 3. Peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní od vrátenia tovaru, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

 4. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

 5. Dodacie a platobné podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 7 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

6. Poplatky za prepravu

Poplatky za prepravu sú detailne uvedené v sekcii Doprava a platba

 7. Záruka, reklamácie a servis

Postup pri reklamácii je uvedený v sekcii Reklamačný poriadok

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

 8. Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax. č.: 041/ 7632 139 
e-mail: za@soi.sk