Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Italika, s.r.o., (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

II. Povinnosti kupujúceho


Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:

 • oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení
 • oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť
 • v prípade potreby vykonať registráciu u výrobcu, resp. distribútora zariadenia


III. Záručná doba a záručné podmienky

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim. Predávajúci odporúča kupujúcemu zhotovovať si v pravidelných intervaloch záložnú kópiu všetkých programov a dát. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nekompatibilitu kupujúcim nainštalovaného softvéru s dodaným zariadením.

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči spoločnosti Italika, s.r.o. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. Predávajúci poskytuje na všetky zariadenia dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu: materiálové alebo výrobné chyby počítačových zariadení, ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • zariadenia s porušenou plombou
 • softvér (vrátane predinštalovaného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných podmienkach zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty (s výnimkou operačnej pamäte, pevného disku a optickej mechaniky)
 • poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
 • zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo
 • poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
 • poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia
 • poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom
 • poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby
 • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie
 • poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo  zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
 • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko
 • poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom
 • poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware...)
 • poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.
 • poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany kupujúceho
 • materiál spotrebného charakteru - tonery, pásky, náplne do tlačiarní, diskety, CD/DVD médiá a pod.
 • bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať
 • na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov


Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:

 • úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia
 • inštalácia novšej vezie softvéru akejkoľvek úrovne (BIOS, ovládač zariadenia, vylepšenie operačného systému tzv. service pack, alebo upgrade operačného systému) nie sú činnosti, ktoré spadajú pod štandardné záručné podmienky
 • v prípade opravy zariadení obsahujúcich vstavané pevné disky alebo priamo pri oprave pevných diskov obsahujúcich zákaznícke údaje sa postupuje dvomi spôsobmi:

- ak kupujúci nežiada o obnovenie údajov na disku - tieto údaje môžu byť vymazané počas testovania funkčnosti zariadenia alebo disku. V prípade nevratného poškodenia disku a následnej neobnoviteľnej straty údajov sa kupujúcemu poskytne nový disk. Kupujúci, ktorí budú trvať na vrátení pôvodného disku, obdržia nový disk za úplatu.

- ak kupujúci žiada o obnovenie údajov na disku, predajca sa zaväzuje nepoužiť dané údaje na svoju podnikateľskú činnosť a narábať s takýmito údajmi tak, aby nedošlo k ich prezradeniu tretím stranám. V takomto prípade sa kupujúcemu vráti pôvodný funkčný disk, alebo nový disk (v prípade poškodenia pôvodného) spolu so zachránenými údajmi s tým, že dáta kupujúceho z poškodeného disku budú vymazané. V prípade nemožnosti obnovy údajov z disku sa postupuje podľa predchádzajúceho bodu. Táto služba je nad rámec štandardných záručných podmienok a bude vykonaná za úplatu.

Italika, s.r.o. zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy počítačových zariadení (ďalej len zariadení), ktoré dodáva priamo a ručí, že zariadenia budú po celú dobu záručnej doby plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení (za predpokladu používania originálneho príslušenstva). Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis účtuje Italika, s.r.o. odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka.

Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval (zostáva však minimálne 3 mesiace). Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti.

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním, manipuláciou a dopravou.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom reklamačný protokol.
 
IV. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
Dôkladne sa oboznámte so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia. Postupujte v súlade s týmito podmienkami.

Prihláste sa na stránke www.passivepc.sk do svojho účtu a v záložke "Zákazník - objednávky" kliknite pri zvolenej objednávke na tlačidlo "Reklamovať / Vrátiť výrobok". Zvoľte počet kusov tovaru ktorý reklamujete. V komentári popíšte dôvod reklamácie a podrobný popis poruchy. Po odoslaní objednávky budete telefonicky kontaktovaný a pošleme Vám pre tovar kuriéra. Tovar musí byť zabalený v pôvodnom balení aj s príslušenstvom tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Ak sa jedná o záručnú opravu, poštovné platí predajca.

Prosíme, vo vlastnom záujme zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis. V prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy. Pre prípadnú vadu výrobku sú u niektorých výrobkov určené autorizované servisy po území celej SR. Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.