Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie

Italika, s.r.o. sa zaväzuje, že bude chrániť Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť Italika, s.r.o. používa všetky údaje získané od zákazníkov výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím stranám. Výnimku predstavuje externá kuriérska služba ReMax Courier Service, ktorej sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne - vážime si Vaše súkromie:

 • Za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Sú uložene v zabezpečenej databáze s obmedzeným prístupom.
 • Všetci pracovníci spoločnosti Italika, s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, potrebujeme niekoľko informácií.

 • Pri nákupe na www.passivepc.sk je nutná registrácia a overenie vašej emailovej adresy.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie)
 • Nezneužívame vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky.
 • Neposielame otravné emaily. Na Vašu emailovú adresu zasielame potvrdenie o prijatí objednávky, prípadne spravodaj ak ste s tým súhlasili pri registrácii. V každom e-maile nájdete možnosť odhlásenia zo spravodaja.

Podrobné informácie v zmysle zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ  www.passivepc.sk
Italika, s.r.o.
Sucháčkova 4400/17, 036 01 Martin
IČO: 43 926 924
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára a formulára v nastavení používateľovho účtu.

2. Sprostredkovatelia

ReMax Courier Service, spol. s r.o.
Cikkerova 2, 841 05 Bratislava
IČO: 35 825 456
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

 4. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa bydliska (Mesto, ulica, popisné číslo, PSČ)
 • Dodacia adresa (Mesto, ulica, popisné číslo, PSČ)
 • E-mail
 • Telefónne číslo 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 6. Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre partnerskú kuriérska spoločnosť: ReMax Courier Service, spol. s r.o.. Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Spoločnosť Italika, s.r.o. získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Likvidácia osobných údajov
Spoločnosť Italika, s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/202 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov je vykonávaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • - Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  - Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  - Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  - Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  - Likvidáciu jej osobných údajov

 • Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese italika@italika.sk, písomne alebo listom na adrese: Italika, s.r.o., Sucháčkova 4400/17, 036 01 Martin. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.